Jdi na obsah Jdi na menu
 


..:: Ze života českých hasičů ::..

Jak se dělí ?

PROFESIONÁLNÍ "profíci"

- jsou zaměstnáni jako příslušníci hasičského záchranného sboru

- jsou připraveni 24 hodin denně zachraňovat osoby v nouzi

PROFESIONÁLNÍ hasiči podniku

- plní úkoly spojené s požární ochranou podniku, avšak při velkých požárech a záchranných akcích na základě

smluvních vztahů zasahují společně s hasičským záchranným

sborem ČR

DOBROVOLNÍ "dobráci"

- většina těchto hasičů má hasičiniu, jako svého koníčka

- zasahují společně s profesionálními hasiči nejen v menších obcích,

ale při větších požárech, bez kterých by si většina jednotek

profesionálních hasičů zásah nedokázala představit

JAKÝ JE SYSTÉM U HASIČŮ ?

- hasiči se střídají ve třech směnách A, B, C a každá směna jim trvá 24 hodin stálé služby, každý hasič má pak nárok na 48 hodin volna

- směna hasiče začíná ráno v 7 hodin kontrolou techniky a vybavení vozu po hasičích, kteří končí

- denní režim hasiče spočívá odbornou a teoretickou přípravou jednotky ,

v odpoledních hodinách je časový režim na tělesnou přípravu a údržbu techniky, součástí odborné přípravy jsou odborná a taktická cvičení, tyto dny jsou, ale provázeny častými výjezdy ve kterých

musí hasič opustit stanici do časového limitu 2 minut

ROZDĚLENÍ JPO

JPO I : jednotka Hasičského záchranného sboru kraje s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,

JPO II : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace

JPO III : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolné, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace

JPO IV : jednotka hasičského záchranného sboru podniku

JPO V : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně

JPO VI : jednotka sboru dobrovolných hasičů podnikuMIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, epidemiemi nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy s zdraví lidí, značné majetkové hodnoty nebo životni prostředí.

KRIZOVÁ SITUACE
Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkově hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

VARIANTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

1. Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu.
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
5. Rozsáhlé dopravní havírie - hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy.
6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru z úpravny vody apod.)
8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
9. Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.)
11. Nedostatek vody a důležitých potravin.


OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve na tato tísňová telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
155 Středisko záchranné služby
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Mezinárodní číslo tísňového volání
- snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
- nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
- pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
- nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny
- zbytečně netelefonujte, telefonní síť při mimořádných událostech potřebují záchranáři
- pokud uslyšíte sirénu (mimo požární poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost sdělovacím prostředkům
- pokud si někdo druhý nevšiml signálu sirény, upozorněje jej na nebezpečí
- vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilu)
- omezte cestování v místě vzniku mimořádné události
- řiďte se pokyny záchranných sil, státních organizací nebo samosprávy
- dodržujte pokyny a získávejte informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky a nařízení atd.)
- nešiřte poplašné a neověřené zprávy
- hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol a některé léky snižující způsobilost k řízení motorového vozidla
- nechoďte pro děti do školek a škol, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu

Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro záchranné složky

Způsob a prostředky varování a informování při mimořádné události:
- rotační sirény - varovný signál „Všeobecná výstraha“  - kolísavý tón 140 sekund
- elektronické sirény - varovný signál  „Všeobecná výstraha“ - kolísavý tón 140 sekund doplněn verbální informací o druhu ohrožení  
- signál „Požární poplach“ – přerušovaný tón 60 sekund – slouží pro svolání jednotek požární ochrany
- rozhlasová zařízení na vozech záchranných složek IZS
- veřejnoprávními a místními rozhlasovými a televizními stanicemi

VZNIK POŽÁRU

Doporučení:
- zjištěný požár ohlaste neodkladně na tísňovou linku 150
- proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
- jestliže je to možné, požár uhaste nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření
- uzavřete přívod plynu
- dle možnosti vyveďte do bezpečné vzdálenosti zvířata, vyneste cenné věci, odstraňte výbušné, jedovaté a hořlavé látky
- zajistěte navedení záchranných složek na místo události
- uvolněte přístupové cesty záchranným složkám
- nekomplikujte činnost záchranným složkám po jejich příjezdu na místo zásahu
- na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, poskytněte věcnou nebo osobní pomoc

150

Při předávání zprávy uveďte:
- kde hoří (adresu)
- co hoří
- vaše jméno a číslo, ze kterého voláte
- po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

Základní povinnosti občanů při předcházení požárům a při vzniku požáru:
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých látek a při manipulaci s otevřeným ohněm
- zajišťovat a umožňovat pravidelné čištění komínů, jejich kontrolu včetně kouřovodů, kontrolu spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání, odstraňovat zjištěné závady
- umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu
- dbát na to, aby osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání, nemohly způsobit požár
- poskytnout osobní a věcnou pomoc (poskytnutí dopravních prostředků, zdrovů vody apod. potřebných ke zdolávání mimořádné události)
- umožnit vstup na nemovitost k provedení nutných opatření ke zdolávání mimořádné události nebo zamezení jejího šíření
- strpět vyklizení pozemku nebo odstranění staveb, jejich části nebo prostoru
- nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím požáru, v době sklizně a při skladování úrody (žně, senoseč)
- nezakládat oheň ve volné přírodě a v prostorách, kde může dojít k jeho rozšíření a nevypalovat porosty
- udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, kde může dojít k požáru, aby nedocházelo ke stížení zásahu požární jednotky
- neskladujte různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce
- nepoškozujte, nezcizujte, nepřemisťujte ani nepoužívejte k jiným účelům zařízení požární ochrany (hasící přístroje, požární hydranty, nástupní plochy apod.). Tato zařízení slouží především vám pro provedení prvotního požárního zásahu a k provedení opatření k zabránění šíření požáru
- samouzavírací zařízení na dveříc uzavírá dveře před průnikem kouře do chodeb a na schodiště. Nepoužívejte různých klínů, zástrček apod. k zajištění těchto dveří v otevřené poloze, protože zakouřené schodiště by vám neumožnilo únik z objektu
- neparkujte vozidla na nástupních plochách před domem. Tyto plochy jsou označeny tabulkami a slouží k odstavení výškové požární techniky pro provedení zásahu do vyšších pater a evakuaci osob
- udržujte volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy
- užívejte prostory a objekty jen takovým způsobem a k takovým účelům, ke kterým byly stavebním úřadem schváleny v rámci kolaudačního řízení

Přehled běžně užívaných přenosných hasicích přístrojů:

Vodní hasicí přístroj
je vhodný k hašení pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil
je nevhodný k hašení hořlavých kapalin - benzín, nafta, ředidla apod.
Nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem a na likvidaci požárů lehkých kovů

Pěnový hasicí přístroj
je vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin - dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty, nafta, benzín
je nevhodný k hašení polárních kapalin - aceton, alkoholy, líh, étery
Nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem a na likvidaci požárů lehkých kovů

Práškový hasicí přístroj
je vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, hořlavých plynů, elektrických zařízení
je nevhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek - hořlavé prachy, na hašení požárů jemné mechaniky
Nesmí se používat na hašení požárů lehkých kovů (hliníkové slitiny, elektron, hořčíkové slitiny a třísky těchto kovů)

Halonový hasicí přístroj
je vhodný k hašení hořlavých kapalin, elektrických zařízení pod proudem, počítačové techniky
je nevhodný k hašení požáru pevných látek
Nesmí se používat na hašení požárů lehkých kovů a žhnoucích látek
UPOZORNĚNÍ: v nevětraných uzavřených prostorech nebezpečí vzniku toxických plynů